Hereplein
Groningen

door Charlemagne Palestine

Charlemagne Palestine in het Tschumipaviljoen

Na veertig jaar is gesamtkünstler Charlemagne Palestine uit Brooklyn/New York weer actief in Groningen. Het Tschumipaviljoen wordt tijdelijk in bezit genomen door een gedeelte van zijn enorme collectie teddyberen. Van 1976 tot 1985 werd in de Groninger kunstruimte Corps de Garde een grote serie exposities gerealiseerd van kunstenaars die internationaal vermaard waren. Eén daarvan was Charlemagne Palestine die Groningen is blijven koesteren als stad waar hij de kans kreeg om aan het begin van zijn carrière zich te manifesteren als beeldend kunstenaar en muzikant.

Charlemagne Palestine (1947) manifesteert zich als muzikant, componist, film/videomaker en beeldend kunstenaar. Na het zingen in synagogen als een jonge man bespeelde hij het carillon van de Saint Thomas Episcopal Church, tegenover het Museum of Modern Art op Manhattan. Zijn onorthodoxe spel had de goedkeuring van de directeur van CBS, die zijn kantoor naast de kerk had. Door deze ‘beschermheer’ kon hij zeven jaar lang, dagelijks het carillon bespelen en uitgroeien tot een ‘talk of the town’. Vooral kunstenaars kwamen steeds weer luisteren naar zijn spel. Hierdoor bouwde hij contacten en vriendschappen op binnen de avant-garde kunstscene van New York.

Charlemagne Palestine maakte in eerste instantie carrière als muziekant en video- performance kunstenaar. Gaandeweg combineerde hij deze activiteiten met tekeningen en beeldend materiaal. In zijn jeugd was Charlemagne al gecharmeerd van teddyberen, die bij hem om de hoek in Brooklyn in 1902 waren uitgevonden. Ontstaan binnen zijn Joodse omgeving is een teddybeer voor hem geen speelgoed, maar een animistisch wezen dat verbonden is met de traditie van de Golem en Oriëntaalse, Afrikaanse en Aboriginalculturen waarin beelden en poppen in contact staan met het dierenrijk. Teddyberen gingen een steeds grotere rol spelen bij zijn performances. Hieruit ontstonden installaties en tentoonstellingen die zijn opgebouwd met zijn enorme verzameling teddyberen. Ze vormen een kleine stam binnen een enorm, wereldwijd netwerk van pluizige wezens die nauw verbonden zijn met het dierenrijk. Een gedeelte van deze stam is neergestreken in het Tschumipaviljoen. Waar ze worden ondersteund door de geluids opname die Felix Hess maakte van de Mexicaanse kikker Bufo Marinus en een opname van Charlemagne Palestines orgel compositie Schlingen-Blängen, een klassieker uit de minimal music.

CHARLEWORLDDDD with flyinggg swimminggg teddybearr divinitiesss ,,,, stuffedd animall divinityy parachutistsss,,,, turninggg mirrorr ballss and bannerss andd flyinggg textiless. Creatinggg a magicalll mysticalll worldd to be experienceddd fromm the outside in alll directionsss!!!  All coming from my glitteringgg, glammourrringgg collectionnn of myriaddd wondermentsss of my Teddy tribe!!!i

 

After fourty years ‘gesamtkünstler’ Charlemagne Palestine from Brooklyn/New York is acting again in Groningen. The Tschumipavilion is temporary taken over by a part of his huge collection of teddy bears. From 1976 till 1985 a great series of exhibitions of artists who became internationaly renowned was realized in the Groninger art space Corps de Garde. One of them was Charlemagne Palestine, who continued to nurture Groningen as a city where he got the chance to manifest himself as visual artist and musician at the start of his career.

Charlemagne Palestine (born in 1947) manifests himself as a musician, composer, film/video maker, and visual artist. After singing in synagogues as a young man, he played the bells of the Saint Thomas Episcopal Church, opposite the Museum of Modern Art in Manhattan. His unorthodox way of play had the approval of the director of Broadcaster CBS, who had his office next to the church. By his guardian he could play each day, seven years long the carillon, which made him the talk of the town. Especially artists kept coming back to listen to his bell sounds. By that he came into contact with the avant-garde art scene of New York.

Charlemagne Palestine made first career as a musician and video-performance artist. Gradually he combined these activities with drawings and visual material. During his youth he was already a lover of teddy bears who were invented in 1902 in Brooklyn, around the corner of his house. Arisen in his Jewish community the teddy bear is for him not a toy, but an animistic being that is connected with the tradition of the Golem and Oriental, African and Aboriginal cultures. Over time teddy bears got an increasing role in his performances. It resulted in installations and exhibitions that are build up with his huge collection of teddy bears and dolls.   They are a small tribe, within a huge worldwide network of fluffy creatures that are closely connected to to the kingdom of animals. A portion of this tribe is has been landed into the Tschumipavilion. Where they are supported by the sound recording made by Felix Hess of the Mexican frog Bufo Marinus and a recording of Charlemagne Palestines organ composition Schlingen-Blängen, a classic minimal music piece.